Yantsec™ yleiset ehdot

Hakusana Ltd.

1. Johdanto

Nämä yleiset ehdot (”Yleiset ehdot”) säätelevät sopimukseen kuuluvan ohjelmiston ja kokonaan tai osittain integroitujen Lisäpalvelujen (jatkossa ”Palvelut”) käyttöäsi. Palvelut tarjoaa hakusana Ltd. (Hakusana). 

Ostat palvelun hakusana Ltd.:ltä. Nämä Yleiset ehdot ovat voimassa Hakusanan ja sinun välilläsi ja säätelevät Hakusanan velvollisuuksia sinua kohtaan asiakkaana ja sinun velvollisuuksiasi Hakusanaa kohtaan asiakkaana Palvelujen Käyttäjänä. Yleisissä ehdoissa määritellyt käsitteet on merkitty isolla alkukirjaimella. Niissä tapauksissa, joissa käsitteitä ei ole määritetty suoraan tekstissä, löytyvät määritelmät jäljempänä.

2. Tilaussopimus

Palvelut tarjotaan “Software as a Service” (SaaS) -palveluna, jossa Asiakas tilaa pääsyn Palveluihin, jotka on saatettu tarjolle verkossa. Asiakkaan tehtyä tilauksen, myönnetään asiakkaalle oikeus käyttää Palveluja Yleisten ehtojen mukaisesti. Yleisiä ehtoja sovelletaan Palvelujen kaikkiin osiin, mukaan luettuna jälkikäteen lisättäviin, ostettaviin tai käyttöön otettaviin lisäosiin.

Kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai sopimuksen mukaisten maksujen maksamista vastaan asiakas saa rajoitetun, irtisanottavissa olevan, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän lisenssin käyttää Palveluja Yleisten ehtojen mukaan asiakkaan sisäisessä liiketoiminnassa. Sopimuksen mukaisten Maksujen maksaminen ja Yleisten ehtojen noudattaminen on Palvelujen käyttöoikeuden välttämätön edellytys.

Palvelut tarjotaan sellaisena kuin ne ovat. Oikeus Palvelujen käyttöön ei ole ehdollinen eikä sidottu tiettyyn Palvelujen versioon tai toiminnallisuuteen tietyllä hetkellä, vaan se mahdollistaa pääsyn Palveluihin ja oikeuden käyttää Palveluja, kuten ne kulloinkin tarjotaan. Palvelujen tarjoaminen ei riipu tulevien versioiden tai toimintojen toimittamisesta, eikä myöskään julkaisuista, materiaalista tai niitä koskevista kommenteista, jotka tehdään Hakusanalle tai Hakusanan toimesta.

Hakusana pidättää oikeuden tarjota Palvelut toisesta maasta.

Hakusana pidättää oikeuden tehdä parannuksia, lisäyksiä ja muutoksia tai poistaa toimintoja tai korjata virheitä ja puutteita Palveluissa oman harkintansa mukaan ilman velvollisuutta tai vastuuta näihin perustuen. Mikäli muutos odotusten vastaisesti estää toimintojen toiminnan tai poistaa sellaisen toiminnon, joka on pysyvästi olennainen osa Palveluja, on asiakkaalla oikeus keskeyttää tilaus välittömästi. Asiakkaalla on tällöin oikeus asianmukaiseen hyvitykseen etukäteen maksetuista maksuista niiden Palvelujen tai Palvelujen osien osalta, joihin muutos on vaikuttanut.

Hakusana pidättää 30 päivän varoitusajalla oikeuden muuttaa Yleisiä ehtoja sekä muita Palvelujen toimittamista koskevia ehtoja. Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta, voidaan Palvelujen tilaus sanoa irti näiden Yleisten ehtojen kohdan 9 mukaisesti. Tässä tapauksessa asiakkaalla on oikeus asianmukaiseen hyvitykseen ennalta maksetuista maksuista, joita asiakas ei näin ollen ole pystynyt hyödyntämään.

Hakusanalla on oikeus käyttää alihankkijoita Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi. Hakusana vastaa alihankkijoidensa työstä sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi kuin omastaan.

Asiakkaalla ei ole ilman Hakusanan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta missään olosuhteissa oikeutta siirtää tai luovuttaa, kokonaan tai osittain, mitään Palvelujen lisenssiä kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien mutta ei rajoittuen luovutuksiin sulautumisten ja jakautumisten, konkurssien, omistus- tai määräysvallan vaihdosten yhteydessä tai etuyhteydessä oleville yrityksille).

3. Käyttöoikeus

Ostettuaan pääsyn Palveluihin ja hyväksyttyään Yleiset ehdot, asiakas saa tilauksen kestoaikana Palvelujen käyttöoikeuden niin monelle Käyttäjälle kuin asiakas on ostanut. Halutessaan asiakas voi ostaa Palvelun Käyttöoikeuksia useammalle sivustolle

Ainoastaan Käyttäjät, joilla on maksettu ja voimassa oleva tilaus, saavat käyttää Palveluja. Käyttäjälisenssit myönnetään nimetyille yksittäisille sivustoille.

Asiakas tiedostaa, että Palvelun käyttämiseksi tarvitaan tiettyjä ohjelmistoja, varusteita ja viestintäpalveluita. Nämä ilmenevät Hakusanan verkkosivuilla tai Hakusana ilmoittaa ne kysyttäessä.

Palveluja ei saa käyttää laittomiin tai oikeudettomiin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa rikkoa mitään lainsäädäntöä kulloinkin soveltuvalla lainkäyttöalueella/merkityksellisillä lainkäyttöalueilla, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tekijänoikeuslainsäädäntöön. 

4. Palvelujen käyttöönotto

Hakusana tarjoaa asiakkaalle palvelut Aloituspäivästä lähtien antamalla asiakkaalle Lisäosan ja/tai mahdolliset muut tarpeelliset ohjeet. Aloituspäivä on se päivä, jona Hakusana antaa asiakkaalle tarvittavat Lisäosat ja muut ohjeet Palvelujen käyttämiseksi. 

Se, että palvelu katsotaan otetuksi käyttöön, ei edellytä erillistä hyväksyntää asiakkaalta. Lisäpalvelut voidaan tarjota käyttöön myös muuna ajankohtana. Tällä ei ole vaikutusta Aloituspäivään.

5. Tietojenkäsittely ja Yksityisyys

5.1 Asiakkaan tiedot

Asiakas omistaa kaikki oikeudet asiakkaan tietoihin, eikä Hakusana saa Yleisissä ehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta mitään oikeuksia asiakkaan tietoihin tai niiden osiin. Hakusanalla on oikeus käyttää sopimuskauden aikana asiakkaan tietoja Palvelujen toimittamiseen asiakkaalle.

5.2 Tietojen kerääminen

Hakusana saattaa käyttää automaattisia välineitä kerätäkseen tietoja Palvelujen käytöstä. Hakusana kerää ja käyttää tietoa suojatakseen, ylläpitääkseen ja parantaakseen tuotteita ja palveluja sekä erilaisten tilastojen ja analyysien tekemiseen.

5.3 Tunnistamistietojen kerääminen ja esittäminen

Asiakas suostuu nimenomaisesti siihen, että Hakusana saa kerätä sekä käsitellä ja luovuttaa asiakkaan tunnistamistietoja ja profiilitietoja Hakusanan tietokantaan ja välittää tietoja muille. Jos asiakas haluaa kieltää henkilötietojensa käsittelyn Hakusanan tietokannassa, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä Hakusanaan.

5.4 Tietoturvallisuus

Mikäli Yleisissä ehdoissa ei toisin mainita, Hakusana ei myy, vuokraa tai muulla tavoin saata kerättyä tietoa kolmannen osapuolen saataville. Hakusana voi kuitenkin luovuttaa tietoja seuraavissa tapauksissa: (i) lain, asetusten tai viranomaisten määräysten noudattamiseksi tai lainvoimaiseen päätökseen perustuvaan pyyntöön vastaamiseksi (esim. viranomaisten tai poliisin tietopyyntö tai tuomioistuimen päätös, muu ratkaisu tai määräys); (ii) selvittääkseen tai reagoidakseen turvallisuusuhkiin tai petoksiin; (iii) uudelleenjärjestelyn, sulautumisen tai Hakusanan, Yantsecin tai sen osan myynnin tai oston yhteydessä, jossa tapauksessa henkilötiedot voidaan luovuttaa uudelleenjärjestelyn tai sulautumisen osapuolille tai (tuleville) ostajille. Tällaisissa tapauksissa Hakusana varmistaa osapuolten noudattavan tässä ilmoitettuja ohjeita sekä ilmoittaa, jos tietoja on luovutettu.

6. Hinnoittelu ja laskutus

Mikäli sopimuksessa ei toisin mainita, Palvelujen maksut ja laskutuskaudet noudattavat Hakusanan kulloinkin ilmoittamaa hinnastoa.

Kuukausilaskutuksen ensimmäinen jakso laskutetaan palvelun asennuksen yhteydessä. Hakusana pidättää oikeuden muuttaa Palvelujen hintoja tulevaisuudessa.

7. Sopimuskausi ja irtisanominen

Tilaus on voimassa kalenterivuoden Aloituspäivästä lukien. Jollei Sopimuksessa toisin mainita.

Tämän sopimuksen irtisanominen, joko kokonaisuudessaan tai osittain tai koskien tiettyjä sivustoja, on tehtävä kirjallisesti ja lasketaan siitä päivästä lähtien, kun vastapuoli on saanut ilmoituksen irtisanomisesta. Mahdollisia etukäteen maksettuja maksuja ei makseta takaisin. Asiakkaana vastuullasi on säilyttää sähköinen irtisanomiskuittaus, joka lähetetään aina asiakkaalle sähköpostitse.

Asiakkaan irtisanottua tilauksen, pääsy Palveluihin estetään viimeisen tilauspäivän päätyttyä.

Irtisanottu tilaus voidaan avata uudelleen.

8. Ennenaikainen päättäminen

Hakusana voi irtisanoa tämän sopimuksen välittömästi, mikäli asiakkaan laskujen maksu on viivästynyt, asiakas on velkajärjestelyssä, asetettu konkurssiin tai ei muusta syystä voi täyttää maksuvelvollisuuttaan tai jos asiakas rikkoo tätä sopimusta. Tällaisessa tapauksessa Hakusanalla on oikeus sulkea Palvelut kokonaisuudessaan välittömästi.

9. Saatavuus

Hakusana vastaa asiakkaalle Palvelujen toimitusvarmuudesta. Palvelut ovat pääsääntöisesti saatavilla Internetissä vuorokauden ympäri, seitsemän päivää viikossa. Hakusanalla (ja sen osoittamilla toimittajilla) on oikeus ryhtyä Palvelun saatavuuteen vaikuttaviin toimenpiteisiin, jos toimenpiteet ovat Hakusanan näkemyksen mukaan välttämättömiä teknisistä, huolto-, käyttö- tai turvallisuussyistä. Suunnitelluista, järjestelmähuollosta johtuvista käyttökatkoista ilmoitetaan asiakkaalle etukäteen.

Odottamattomia käyttökatkoja saattaa esiintyä. Jos Hakusana on vastuussa käyttökatkosta ja voi vaikuttaa siihen, tulee Hakusanan korjata virhe viipymättä.

10. Turvallisuus

Hakusana pyrkii tarjoamaan turvallisia ja luotettavia palveluja sekä varmistamaan riittävät hallinnolliset, fyysiset ja tekniset turvatoimet. 

11. Tuki

Hakusana kehittää tuotteitaan jatkuvasti, mahdollisimman tehokkaan palvelun takaamiseksi.

Tilauksen myötä asiakkaalla on pääsy ohjelmiston uusimpiin versioihin sekä lisäksi oikeus saada apua. 

Sopimus oikeuttaa käyttäjätukeen tuotteen käyttöä koskevissa ongelmissa.

Jollei toisin ole sovittu, tarjoaa Hakusana tuotetukea Internetin kautta, sähköpostitse ja puhelimitse maanantaista lauantaihin klo 10.00 – 18.00. Sähköpostitse lähetettyihin tuki kysymyksiin vastataan yleensä viimeistään seuraavana arkipäivänä. Puhelimitse vastaanotetut tukiasiat priorisoidaan saapumisajan perusteella.

Hakusanalla on oikeus pitää tuki suljettuna yleisiä juhlapäiviä edeltävinä päivinä. Tällaisessa tilanteessa asiasta ilmoitetaan Hakusanan/yantsecin verkkosivuilla.

Tuella tarkoitetaan apua Hakusanan tuotevalikoiman standardituotteita koskevissa ongelmissa.

12. Immateriaalioikeudet

Hakusana tai sen lisenssinantaja on Palveluihin liittyvien immateriaalioikeuksien (”IPR”) ainoa omistaja. IPR sisältää muun muassa tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, toiminimet, mallioikeudet ja tuotesuunnitelmat, lähdekoodit, tietokannat, liiketoimintasuunnitelmat ja know-hown, riippumatta siitä, onko tätä koskeva oikeus rekisteröity vai ei. Kaikkien asiakirjojen, mukaan luettuna oppaiden, käyttöohjeiden ja muiden kirjallisten, sähköisten tai ei-sähköisten Palvelujen laatimista ja käyttämistä koskevien kuvausten (”Dokumentaatio”) katsotaan olevan osa Palveluja ja niihin sovelletaan samoja rajoituksia. Kaikki tekijänoikeudet, tuotemerkit, rekisteröidyt tuotemerkit, tuotenimet, toiminimet tai logot, jotka mainitaan Palveluissa tai Palvelujen yhteydessä, ovat niiden omistajien omaisuutta.

Hakusana ei esitä immateriaalioikeuksiin tai omistus oikeuksiin liittyviä vaatimuksia, jotka koskevat asiakkaan omistamia ja Palveluihin siirrettäviä Tietoja.

13. Salassapito

Kumpikaan osapuoli ei ilman toisen osapuolen kirjallista lupaa luovuta kolmansille osapuolille toisen osapuolen toimintaa koskevia tietoja, joita voidaan pitää liike- tai ammattisalaisuuksina, tai jotka lain mukaan kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin.

Kumpikin osapuoli vastaa osaltaan siitä, että sen työntekijät ja konsultit noudattavat tässä mainittuja salassapitomääräyksiä. Kumpikin osapuoli osaltaan vastaa siitä, että sopimuksen luottamuksellisuus turvataan tässä salassapitositoumuksessa määriteltyjen tai muiden toimenpiteiden avulla.

Osapuolten sopimuksen mukainen salassapitovelvollisuus on voimassa sopimuskauden ajan sekä lisäksi viiden (5) vuoden ajan sopimuksen päättymisestä laskien.

14. Takuu ja takuun rajoitus

Hakusana takaa, että Palvelut toimivat oleellisesti kuvatulla tavalla. Asiakas ja Hakusana ovat yhtä mieltä siitä, että Palvelut ja sen toimitus eivät ole täysin virheettömiä, ja että Palvelujen parantaminen on jatkuva prosessi. Asiakas hyväksyy, että Palvelut toimitetaan sellaisenaan, ja että niitä käytetään asiakkaan omalla vastuulla.

Hakusana ei takaa, että Palvelut täyttävät asiakkaan vaatimukset, että ne toimivat oikein asiakkaan laitteiden, järjestelmän tai asetusten kanssa, eikä myöskään Palvelujen keskeytyksettömyyttä tai virheettömyyttä. Asiakas vastaa siitä, että kolmannen osapuolen ohjelmat, kuten selaimet, pdf-lukijat, työkalurivit, viruksentorjuntaohjelmat ja palomuurit ovat oikein asennettuja ja sallivat liikenteen Hakusanan osoittamilta verkkosivuilta. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että Hakusana ei vastaa Palvelujen käyttämiseksi tarvittavan Internetin asentamisesta, huoltamisesta tai perustamisesta, ja että Hakusana ei hallitse Internetiä. Hakusana ei ota mitään vastuuta keskeytyksistä tai häiriöistä Internetin missään osissa, eikä myöskään vastaa mahdollisesta Internetiä koskevasta sääntelystä. Hakusana ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin ja tarpeellisiin toimenpiteisiin korjatakseen ja välttääkseen tämän kaltaiset tapahtumat. Hakusana ei kuitenkaan voi taata, ettei häiriöitä tapahdu. Hakusana ei ole vastuussa Internet-palvelujen tai Internet-palveluntarjoajien toiminnasta.

Mikäli Palvelut eivät toimi edellä mainitun rajoitetun takuun mukaisesti, korjaa Hakusana kaikki Palveluissa havaitut virheet tai puutteet omalla kustannuksellaan. Hakusana korjaa Palvelujen ilmoitetut virheet, jotka olennaisesti vaikuttavat Palvelujen toimintaan niin pian kuin mahdollista. Hakusana pidättää kuitenkin oikeuden määrittää milloin ja kuinka korjaus suoritetaan. Hakusana korjaa virheet, jotka eivät vaikuta olennaisesti asiakkaan Palvelujen käyttämiseen ja/tai Palvelujen toimintaan aikaisintaan seuraavan virallisen Palvelujen päivityksen yhteydessä.

Palvelut tarjotaan sellaisenaan eikä Hakusana tai sen lisenssinantajat anna mitään nimenomaista tai hiljaista takuuta Palvelujen sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai järjestelmien yhteensopivuudesta. Palveluita koskien ei ole tehty muita kuin Yleisistä ehdoista ilmeneviä väitteitä, eikä asiakkaan tule luottaa mihinkään väitteisiin, joita ei ole nimenomaisesti mainittu Yleisissä ehdoissa.

Linkit Palveluissa esiintyville verkkosivuille, joita Hakusana ei omista eikä hallitse tai liitännäiset verkkosivut tai Dokumentaatio tarjotaan ainoastaan mukavuussyistä. Hakusana ei ota mitään vastuuta tällaisista verkkosivuista.

Jos jokin Yleisten ehtojen osa todetaan kokonaan tai osittain pätemättömäksi, ei tällä ole vaikutusta muiden sopimuskohtien pätevyyteen. Kyseessä oleva määräys tulee tällaisessa tapauksessa korvata määräyksellä, joka vastaa tarkoitukseltaan alkuperäisen sopimuksen määräystä mahdollisimman suurilta osilta.

15. Vastuunrajoitus

Hakusana ei ole missään tapauksessa vastuussa Tietojen sisällöstä tai omistusoikeudesta.

Hakusana ei ole missään tapauksessa vastuussa Tietojenkäsittelyn ohjeista tai muista toimista, joita asiakkaan Käyttäjät suorittavat.

Jos Hakusana katsotaan velvolliseksi suorittamaan asiakkaalle korvausta Yleisten ehtojen mukaisen velvollisuuden rikkomisesta, ei korvausta missään tapauksessa makseta mistään epäsuorista tai välillisistä menetyksistä tai vahingosta eikä mitään vahingonkorvausta sellaisesta loukkauksesta joka on seurausta tai yhteydessä tällaiseen sopimusrikkomukseen, mukaan luettuna mutta ei yksinomaan Tietojen menetykseen, tuotannon menetykseen, liikevaihdon tai tuoton menetykseen tai kolmannen osapuolen vaatimuksiin tai viranomaisten päätöksiin, vaikka asiakas on saanut tiedon tällaisia vahinkoja koskevista riskeistä. Hakusanan vastuu rajoittuu välittömiin vahinkoihin niiltä osin, kun pakottavasta lainsäädännöstä ei seuraa muuta. Mainittu vastuunrajoitus ei myöskään koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Hakusanan hyvitys- ja vahingonkorvausvastuu välittömistä vahingoista, tappioista ja maksuista ei voi minkään 12 kuukauden jakson osalta ylittää määrää, joka vastaa kyseisen ajanjakson 12 kuukauden Palvelujen tilausmaksujen määrää.

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa viivästyksestä tai toiminnan keskeytymisestä, joka aiheutuu tai on saanut alkunsa ylivoimaisesta esteestä (force majeure), kuten maanjäristyksestä, mellakasta, työtaistelusta tai muusta vastaavasta seikasta, joka on niin Hakusanan kuin asiakkaankin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Force majeure -tapahtumana pidetään myös sitä, että Palveluita tai sen toimittamista koskevat lait, asetukset tai määräykset muuttuvat, tai uusi lainsäädäntö, asetukset tai määräykset tulevat voimaan sen jälkeen, kun Palvelu on saatettu markkinoille estäen Hakusanaä täyttämästä asiakkaan ohjeita tai Hakusanan Yleisten ehtojen mukaisia velvollisuuksia, ja/tai jotka edellyttävät, että Palvelu suljetaan kokonaan tai osittain, joko määritellyksi tai määräämättömäksi ajaksi. Hakusana ei ole missään tapauksessa vastuussa tällaisesta force majeure -tapahtumasta. Asiakkaalla on tällöin oikeus asianmukaiseen hyvitykseen etukäteen maksetuista tilausmaksuista, force majeure -tilanteesta johtuvaa keskeytystä seuraavasta kuukaudesta alkaen. Asiakkaalla ei ole tämän lisäksi oikeutta esittää lisäväitteitä Hakusanaa kohtaan.

Vaikka Hakusana toimii huolellisesti asiakkaan ja Palvelujen välillä tapahtuvien tiedonsiirtojen suojaamiseksi, hyväksyy asiakas sen, että Internet on avoin järjestelmä, ja että Hakusana ei voi vakuuttaa eikä taata sitä, etteivät kolmannet osapuolet voi saada haltuunsa tai muuttaa Tietoja tai Siirtoa. Hakusana ei ole vastuussa tällaisesta tahattomasta väärinkäytöstä, Tietojen paljastumisesta tai menettämisestä.

16. Osapuolet ja sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan näiden Yleisten ehtojen tulkintaa ja Palvelujen käyttöä koskevat erimielisyytensä sovinnollisesti. Jos osapuolet eivät pääse sovintoon, ratkaistaan riita lopullisesti Suomen Keskuskauppakamarin hallinnoimassa välimiesmenettelyssä. 

17. Määritelmät

Termi – Määritelmä